Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Tortuna
Beskrivning <itemDescription>
  • Grav- och boplatsområde. Slutundersökt. Rapport följer.Delundersökning av dels en stenåldersboplats, dels boplats ochgravfält från äldre järnålder.I den Ö delen av det undersökta området framkom enstenåldersboplats, huvudsakligen gropkeramisk men även (i mindreutsträckning) stridsyxekultur. Lämningarna bestod avboplatsanläggningar, bl a stolphål, avfallsgropar, kokgropar ochhärdar samt fynd bl a k... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • ATA: dnr 1716/93, 4618/93.
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, antal 4
Event <context>
  • Belägen i Tortuna, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav- och boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data