Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Botkyrka, Södermanland, Botkyrka
Beskrivning <itemDescription>
 • Grav- och Boplatsområde, 160x75 m (Ö-V) st bestående av 14 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 stensättningar, 5 skärvstenshögar, 3 skärvstensförekomster, och 4 terrasser. Stensättningarna är runda, 5 resp 16 m diam och 0,3 resp 0,8 m h. Den mindre är övertorvad med en ojämn och gropig yta. Oklarbegränsning. Den större har en lätt övermossad fyllning av 0,1-0,6 m st stenar. I mittpartiet är en konce... Visa hela
Orientering <itemDescription>
 • Intill och N om gångstig (Ö-V)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Riksantikvareiämbetets rapportserie över Hallundagrävningarna del III, Uppdragsverksamheten 1978:11.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fornvännen 1971 s 173 ff.
Terräng <itemDescription>
 • S-sluttande moränmark med berg i dagen. Park (Gles blandskog)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B. 2004. Rapportsammanställning, Sö, Botkyrka sn, Hallunda. Otryckt rapport. RAÄ dnr 321-4732-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hermelin, O., 1870-talet, nr(?) 3.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • SNOK 1935, nr(?) 346.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • SGU anteckningar 1863.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Stensättning - Form: Oregelbunden, antal 3.Boplats - Fyndmaterial: Kulturlager, Fyndmaterial: Keramik, Fyndmaterial: Ben/horn, Fyndmaterial: Bränd lera/lerklining, Fyndmaterial: Flinta, Fyndmaterial: ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
 • Delvis beväxt med lövsly och gles blandskog.
Event <context>
 • Belägen i Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Grav- och boplatsområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data