Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Stenkyrka
Referens: kartmaterial <itemDescription>
  • 7J2c SÖ, FMR registerkarta
Terräng <itemDescription>
  • Krön och S-SÖ slänter av höjdplatå på N sidan av låglänt mark (dalgång med fd myr). Skogsmark. Hagmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Stenkistor, 10 st, undersökta. Gravarna kan dateras till folkvandringstid per VI:2.

    Fynden förvaras på SHM. Rapport Gotlands Fornsal, ATA, dnr 1910/91.

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Stenkyrka, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data